Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze zwycięzcy

Nazwa zadania: Opracowanie projektu budowlanego dla zadania „Przebudowa przepompowni ścieków na Osiedlu Wschód w Piszu”.

W załączniku informacja o zwycięzcy przetargu.

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 29 paź 2020 09:43
Data opublikowania: czwartek, 29 paź 2020 09:46
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1410 razy

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej w złotych równowartości 30.000 EURO

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej w złotych
równowartości 30.000 EURO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu ul. Tęczowa 2
zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które jest prowadzone w trybie pozaustawowym, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w PWiK Sp. z o.o. w Piszu.

Nazwa zadania: Opracowanie projektu budowlanego dla zadania „Przebudowa przepompowni ścieków na Osiedlu Wschód w Piszu”.

Stan istniejący: 

Istniejąca przepompownia ścieków jest zlokalizowana u zbiegu ulic Jerzego Pisańskiego i Michała Wołodyjowskiego w Piszu. Zbiera ścieki głównie z terenu Osiedla Wschód w Piszu. Obiekt posiada część podziemną żelbetową i nadbudowę z betonu komórkowego. Wymiary przepompowni w planie ok. 13,0 X 6,5 m. Pierwotnie w przepompowni były zamontowane pompy ślimakowe, w chwili obecnej są pompy zatapialne. Obiekt jest wyeksploatowany. Instalacja technologiczna, żelbety i nadbudowa w złym stanie technicznym.

Punkt pracy zamontowanych pomp:

 • Wydajność                             - 48,50 m3/h 
 • Wysokość podnoszenia         - 15,30 m

Zakres prac przewidzianych do realizacji:

 1. Opracowanie mapy do celów projektowych dla przepompowni ścieków i przyłączy kanalizacji sanitarnych. 
 2. Opracowanie bilansu ścieków dla stanu istniejącego i perspektywy rozwoju budownictwa mieszkaniowego w okresie 20 lat. 
 3. Opracowanie dwóch koncepcji przebudowy przepompowni ścieków w tym jedna z wykorzystaniem istniejącej konstrukcji zbiornika, druga z zaprojektowaniem nowego obiektu w pobliżu istniejącej przepompowni. W koncepcji nowej przepompowni należy uwzględnić zaprojektowanie instalacji pompowej w wersji suchej z wydzielony zbiornikiem na ścieki (tłocznia ścieków, przepompownia sucha lub pneumatyczna). W koncepcji należy uwzględnić rozwiązania technologiczne i konstrukcyjne, jak również należy oszacować koszty inwestycyjne. Zaakceptowana przez Zamawiającego koncepcja będzie podstawą do opracowania projektu budowlanego. 
 4. Opracowanie projektu budowlanego przepompowni wraz z przełączeniem do niej istniejących sieci kanalizacji sanitarnej, ogrodzenie terenu, drogi dojazdowe, instalacje elektryczne, oświetlenie terenu – 5 egzemplarzy. 
 5. Wykonanie badań geotechnicznych z kreśleniem współczynnika filtracji. 
 6. Wykonanie zjazdu z drogi gminnej do przepompowni ul. Pisańskiego.
 7. Utwardzenie i ogrodzenie terenu przepompowni scieków.
 8. Wykonanie projektu odwodnienia wykopów z uwzględnieniem studni głębinowych (zwierciadło wody należy obniżyć o ok. 4 m). Zaprojektowanie tymczasowych rurociągów do odprowadzania wody z odwodnienia wykopów. W przypadku odprowadzenia wody do kanalizacji deszczowej należy przeprowadzić obliczenia hydrauliczne dla istniejących kolektorów deszczowych. 
 9. Opracowanie przedmiarów robót – 2 egzemplarze. 
 10. Opracowanie kosztorysów inwestorskich – 2 egzemplarze. 
 11. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egzemplarze. 
 12. Wersja elektroniczna dokumentacji – 1 egzemplarz.

 

Termin realizacji dokumentacji projektowej – 15 grudzień 2020 r.

Oferty należy składać do dnia 23 października 2020 r. do godz. 900
w siedzibie Zamawiającego bądź drogą mailową:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu
ul. Tęczowa 2, 12-200 Pisz
email: pwikpisz@hot.pl
(sekretariat)

Osoba uprawniona do udzielenia informacji w przedmiocie zamówienia:                             
 Zbigniew Zabiłowicz, tel. 605-215-355.

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 14 paź 2020 09:35
Data opublikowania: środa, 14 paź 2020 09:40
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 2166 razy

Ogłoszenie o dialogu technicznym.


OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

ZAMAWIAJĄCY:
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
UL. TĘCZOWA 2, 12-200 PISZ
KRS: 0000085345, NIP: 849-000-07-95, REGON: 790125534, 

DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO:
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
UL. TĘCZOWA 2, 12-200 PISZ

Osoba wyznaczona do kontaktu: 
Zbigniew Zabiłowicz, tel. 605 215 355, zbigniew.zabilowicz@pwik.pisz.pl 

Uwaga: Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: 
„Dialog techniczny związany z postępowaniem na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji Hydroforni wiejskich : Liski , Kocioł Duży , Wielki Las, Karpa  i Szeroki Bór”

I. PODSTAWA PRAWNA 
Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a - 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania dialogu technicznego” załączonym do niniejszego ogłoszenia. 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU 
1. Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji Hydroforni wiejskich : Liski , Kocioł Duży , Wielki Las, Karpa  i Szeroki Bór.
2. Informacje dodatkowe związane z opracowaniem dokumentacji stanowią załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.
3. Celem dialogu technicznego jest doradztwo/uzyskanie informacji w zakresie:
- zagadnień technicznych, technologicznych, prawnych, wykonawczych, organizacyjnych, handlowych, ekonomicznych oraz logistycznych, związanych z realizacją Zamówienia zgodnie z potrzebami Zamawiającego;
- oszacowania wartości planowanego zamówienia;
- najnowszych, najkorzystniejszych, najlepszych rozwiązań technicznych, technologicznych, prawnych, organizacyjnych, handlowych, ekonomicznych oraz logistycznych w dziedzinie będącej przedmiotem planowanego zamówienia.
- zebrania informacji służących do opracowania dokumentacji planowanego zamówienia.
4. W toku dialogu Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu przedmiotu Dialogu do wybranych przez siebie zagadnień, o ile w jego ocenie pozwoli to na uzyskanie wszystkich istotnych informacji dla planowanego postępowania o  udzielenie zamówienia.

III. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM 
1. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, spełniające wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu” składają zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym (Załącznik nr 1).
2. Zgłoszenia można składać: 
a) osobiście, w siedzibie Zamawiającego; 
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pwikpisz@hot.pl
3. Termin składania zgłoszeń: 19.10.2020r. do godziny 14:00 
Decyduje data wpływu zgłoszenia  do Zamawiającego.
4. Zamawiający nie jest zobowiązany do zaproszenia do udziału w dialogu technicznym podmiotów, które złożą zgłoszenie do udziału w dialogu po wyznaczonym terminie lub nie wezmą udziału w wizji lokalnej.

IV. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU 
1. Dialog techniczny prowadzony będzie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego” załączonego do niniejszego ogłoszenia. 
2. Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest złożenie zgłoszenia, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia wraz z dokumentem poświadczającym należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego, w terminie określonym w niniejszym Ogłoszeniu. 
3. Zamawiający zaprosi do udziału w dialogu technicznym podmioty, które prześlą zgłoszenie, a wstępna informacja dotycząca proponowanych rozwiązań zyska akceptację Zamawiającego. Zaproszenie zostanie przesłane na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu do udziału w dialogu technicznym. 
4. Do zgłoszenia należy dołączyć wstępną informację dotyczącą proponowanych rozwiązań.
5. Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w językach innych niż polski należy dołączyć tłumaczenia na język polski. 
6. Dialog ma charakter jawny, z zastrzeżeniem § 3 ust. 7 „Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego”. 
7. Dialog techniczny prowadzony będzie w formie:
1) wymiany korespondencji w postaci pisemnej lub elektronicznej;
2) spotkań indywidualnego z Uczestnikami;
3) spotkań grupowych z Uczestnikami, na określony przez Zamawiającego temat oraz w określonych przez Zamawiającego terminach.
Zamawiający może decydować o różnych formach Dialogu z różnymi Uczestnikami, w zależności od merytorycznej treści stanowisk przedstawionych przez Uczestników w związku z Dialogiem, z poszanowaniem zasad przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania Uczestników.
8. Harmonogram dialogu
1) 19.10.2020r do godziny 14:00  zgłoszenie udziału w dialogu technicznym,
2) 20.10.2020r. do godziny 15:00 zamawiający mailowo zaprosi wybranych uczestników  do dialogu technicznego.
3) Od 23.10.2020r do 27.10.2020r – wizje lokalne zaproszonych uczestników .
4) 29.10.2020r. godzina 12:00  - Dialog techniczny 
 

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 2 paź 2020 15:43
Data opublikowania: piątek, 2 paź 2020 15:56
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 2426 razy

Zaproszenie do składania ofert.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej w złotych
równowartości 30.000 EURO

Nazwa zadania: Usługi transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych segregowanych.

Data powstania: czwartek, 23 lip 2020 10:39
Data opublikowania: czwartek, 23 lip 2020 10:46
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 5953 razy

Zaproszenie do składania ofert.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej w złotych
równowartości 30.000 EURO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu ul. Tęczowa 2

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które jest prowadzone w trybie pozaustawowym, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w PWiK Sp. z o.o. w Piszu.

Nazwa zadania: zagospodarowanie odpadów powstałych w procesie oczyszczania ścieków:                                                            
1. skratki                                           -   kod odpadu 19 08 01         -   ilość 200 ton

2. zawartość piaskowników         -   kod odpadu 19 08 02         -   ilość 50 ton 

Planowana data lub okres realizacji zamówienia: cyklicznie do końca roku 2020.
Oferta powinna zawierać ceną za 1 tonę zagospodarowania odpadu.

Dodatkowo można złożyć ofertę  na transport odpadu ( stałą cena za jeden kurs przyjmując ładowność do 24 ton odpadu).

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który złoży najkorzystniejszą ofertę za 1 tone zagospodarowania odpadu.

Oferty należy składać do dnia 30-06-2020 do godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego bądź drogą mailową:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu
ul. Tęczowa 2, 12-200 Pisz
email: pwikpisz@hot.pl
(sekretariat)

Osoba uprawniona do udzielenia informacji w przedmiocie zamówienia: Mariusz Podeszwik tel. 606 805 415

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 22 cze 2020 13:28
Data opublikowania: poniedziałek, 22 cze 2020 13:36
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 6950 razy

Wybór dostawcy - „Sukcesywne dostawy armatury, kształtek oraz materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych”

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu informuje,

że w prowadzonym postępowaniu przetargowym w przedmiocie zamówienia:

„Sukcesywne dostawy armatury, kształtek oraz materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych” 

wpłynęły następujące oferty:

 

 

Oferent Wartość oferty (brutto) Gwarancja (m-cy) Uzyskane punkty
       
ARMATURA-DOBROWOLSKI
Ul. Towarowa 5, 10-416 Olsztyn
Oddział Pisz
Ul. Gdańska 16L
12-200 Pisz
217.994,83zł 24 100

 

Zwycięzcą postępowania została firma:

ARMATURA-DOBROWOLSKI

Ul. Towarowa 5, 10-416 Olsztyn
Oddział Pisz
Ul. Gdańska 16L
12-200 Pisz

Wartość oferty (brutto): 217.994,83zł

Data powstania: poniedziałek, 16 mar 2020 12:51
Data opublikowania: poniedziałek, 16 mar 2020 12:58
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 9872 razy